AKTUALITY - AETRON

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

AKTUALITY12.06.2017 - Stanovisko NIP KE k žiadosti o závezné stanovisko pre používanie aktívnych zachytávačov v SR.
Na základe tohto stanoviska je možné projektovať aktívne bleskozvody podľa francúzskej normy NF C 17-102:2011.

Norma NF C 17-102:2011 bude v krátkom čase k dispozícii v slovenskom jazyku na stránke www.slpa.sk06.03.2017

STN 34 1398 bola ku 1.03.2017 zrušená.

Stanovisko Technickej inšpekcie SR :
 1.    Certifikáty, stanoviská a pod. vydané pred 1.3.2017 o zhode aktívnych bleskozvodov s normou STN 34 1398:2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody, ostávajú aj naďalej v platnosti.
 
2.    Zariadenia uvedené do prevádzky podľa tejto normy nemusia byť na základe jej zrušenia bez náhrady rekonštruované a „prerobené“ podľa súboru EN 62305.
 
3.    Projektovú dokumentáciu, ktorá bola vypracovaná do 01.03.2017 a v ktorej je ochrana pred bleskom riešená podľa normy STN 34 1398:2014 (zrušenej od 1.3.2017), posudzujeme aj po termíne 1.3.2017 ako riešenie vyhovujúce vtedy platnej norme a tento stav nepovažujeme za nedostatok. Môžeme iba upozorniť žiadateľa, že použitá norma bola od 1.3.2017 zrušená bez náhrady. Je na žiadateľovi (investor, prevádzkovateľ a pod.) či bude takýto projekt realizovať.
 
 Termín do kedy musia byť takéto projekty realizované závisí zase od investora, prevádzkovateľa a pod., nie je daný zákonom. V stavebnom zákone platí napríklad § 81 ods.2: Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná projektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.
 
4.    Ak dostaneme na posúdenie projektovú dokumentáciu, ktorá bola vypracovaná po 1.3.2017, v ktorej je ochrana pred bleskom riešená v súlade s už zrušenou normou STN 34 1398:2014 budeme tento stav považovať za nedostatok a v texte nedostatku uvedieme, že ochrana pred bleskom je riešená v súlade s neplatnou normou, zrušenou bez náhrady od 1.3.2017 a toto riešenie nevyhovuje platným normám o ochrane pred bleskom daných súborom noriem STN EN 62305.
 
5.    Ak dostaneme po 1.3.2017 na posúdenie projektovú dokumentáciu podľa špecifických noriem uvedených v projektovej dokumentácií, v ktorej je ochrana pred bleskom riešená v súlade so zahraničnou verejne prístupnou normou, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia (napríklad francúzska norma NF C 17-102) posúdime takúto projektovú dokumentáciu podľa takejto klientom požadovanej normy a vydáme príslušný doklad uvedený vo vyhláške a zákone.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky